Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın IDEF 2017 Mesajı – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın IDEF 2017 Mesajı

23 Mayıs 2017

Türkiye, konumu itibarıyla çatışma alanlarının yakınında olmasının yanı sıra önemli ticaret yollarının, ulaştırma ve enerji hatlarının da düğüm noktasındadır. Türkiye’nin, sahip olduğu bu konumu, doğu-batı ve kuzey-güney arasında dostluk ve iş birliği köprüleri kurmasını; aktif ve güvenli bir enerji koridoru ve ulaştırma merkezi rolü oynamasını; siyasi, ekonomik ve sosyal kriterler ile kültürel kapsayıcılığı bağlamında, bölge ülkelerine model ülke olmasını gerekli ve mümkün kılmaktadır.

Dünya üzerinde gelişen olayları ve özellikle Türkiye’nin ilgi alanına giren coğrafyadaki gelişmeleri dikkate aldığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin harekât ihtiyaçları, çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebilmektedir. Savunma ihtiyaçlarını milli olarak ülke savunma sanayisinden karşılayamayan ülkeler; kullanım kısıtları, dışa bağımlılık ve uluslararası konjonktürde meydana gelen gelişmelerden aşırı etkilenerek, ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlükler yaşamakta ve hatta gerekli finansal kaynağa sahip olmasına rağmen, zaman zaman ihtiyaç duyduğu Harp Silah, Araç ve Gereçleri (HSAG)’ni tedarik edememektedir. Tarihimizde, bunun birçok örneği vardır. Bu nedenle, dünyanın en kritik bölgelerinden birinde bulunan Türkiye’nin savunmasından sorumlu olan TSK’nın, yüksek teknoloji içeren savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında, yurt içi imkân ve yeteneklerin kullanılmasına önem vermesi kaçınılmazdır.

TSK’nın ihtiyaç duyduğu HSAG’nin muharebe sahasının gereksinimlerini karşılayacak şekilde milli ve yerli olarak üretilmesi; Türk Savunma Sanayisi (TSS)’nden temel beklentimizdir. Bu üretim sürecinin; gerek sistemin tedarik safhasında ve gerek ömür devri boyunca işletme-bakım-idamesinde dışa bağımlılığımızı en aza indirecek şekilde tasarlanmış olması, büyük önem arz etmektedir.

Gelişimini artan bir ivme ile sürdüren TSS, övünçle ve güvenle belirtmek gerekir ki TSK’nın savunma ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için öncelik, tamamen ulusal savunma sanayi firmalarımızdadır.

TSK modernizasyon projelerinin her safhasında, TSK personeli, alan uzmanı olarak görev yapmakta; bilgi birikimimizi, TSS’ye doğrudan aktarmaktadır. Sistemler envantere girdikten sonra da milli ürünlerin sahada kullanılması sırasında karşılaşılan sorunlar ve yapılan saptamalar, savunma sanayisi firmalarına geri bildirim olarak aktarılmaktadır. Söz konusu geri bildirimler ile sürekli iyileştirme ve geliştirmeye imkân sağlanarak, TSS ürün kalitesinin yükseltilmesi ve diğer küresel aktörlere karşı rekabet gücünün arttırılması amaçlanmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen menfur darbe girişimi sonrasında, kendi içindeki FETÖ unsurlarını temizleyerek daha da güçlenen TSK, hâlihazırda sahip olduğu yeteneklerle güvenlik ortamının ihtiyaçlarına cevap verebilen, tehdit ve riskleri kaynağından itibaren karşılayabilen, etkin, saygın ve caydırıcı bir askerî gücü muhafaza etmekte ve geliştirmeye devam etmektedir. BM, NATO ve AB’nin icra ettiği uluslararası harekât ve faaliyetlere iştirak etmenin yanı sıra iş birliği ve güven arttırıcı eğitim ve tatbikatlara da önderlik yaparak veya katılarak uluslararası barışa ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ayrıca, terörizmle mücadelede edindiği tecrübe ve bilgi birikimini de dünya orduları ile paylaşmaktadır. 2017 NATO Savunma Planlama faaliyetleri kapsamında, Türkiye’den talep edilen yetenek hedeflerinden %98’inin kabul edilmesi, ülkemizin, İttifak dayanışması ve kolektif savunmaya atfettiği önem ve önceliği göstermesi açısından dikkate değer bir göstergedir.

Dünya silahlı kuvvetleri arasında saygın bir konuma sahip olan TSK, bir bütün olarak; çağın koşullarına uygun yetenekte, modern ve harbe hazır bir askerî güç olma doğrultusunda, modernizasyon ve yeniden yapılanma sürecini başarıyla uygulamaktadır. TSK, geleceğin harekât ortamında icra edeceği görevlerin gerektirdiği yeteneklere sahip olabilmek maksadıyla, 600’ün üzerinde modernizasyon projesi yürütmektedir. Bu projelerle, gelecek yıllarda, TSK’nın var olan kritik ve stratejik yetenekleri daha da çeşitlenecek ve güçlenecektir.

Muharebe sahasının üç temel fonksiyon alanını teşkil eden Komuta Kontrol, Lojistik ve Harekât alanlarında etkin, caydırıcı ve saygın bir konumda olabilmek için, her türlü gayret, çaba gösterilmektedir. Bu hedef doğrultusunda, büyük ölçekli modernizasyon projeleri olarak; Siber, Elektronik Harp, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme; Beka; Ateş Gücü; Komuta, Kontrol ve Muhabere; Balistik Füze Savunması ve Stratejik Hava ve Deniz Ulaştırması gibi kritik yeteneklere yoğunlaşılmaktadır. Mevcut modernizasyon projeleri, NATO Savunma Planlama Süreci’nde belirlenen öncelikli yetenek alanları ile de örtüşmekte ve NATO sistemleri ile uyumlu çalışabilme özelliği dikkate alınarak yürütülmektedir.

Bu çerçevede; ulusal savunma sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin tüm dünyaya tanıtılmasını sağlayarak, 1993 yılından günümüze kadar tek yıllarda icra edilen IDEF fuarları, TSK tarafından kullanılan HSAG’nin modernizasyonuna yönelik çalışmalarda kat ettiğimiz mesafenin, diğer ülkeler tarafından müşahede edilmesine de vesile olmaktadır.

IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın, ülkemizin savunma sanayine önemli katkılar sağlayacağına ve katılımcı ülkeler arasında, dostluk ve iş birliğinin gelişmesinde büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Yüce milletimizin katkıları ile bugünlere gelen milli savunma sanayi ürünlerimizi geliştiren, müteşebbisinden mühendisine, teknikerinden işçisine kadar tüm fedakâr personelimizi, başarılarından dolayı gönülden kutlarım. Ayrıca, bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm ilgililere teşekkür eder, kendilerini kutlar; inovasyona dayalı bu çalışmaların, yarınlarımızı daha güvenli ve daha parlak kılacağı inancıyla, fuarın tüm katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesini temenni ederim.

 

Mesajın, dergimizde yayımlanan haline ulaşmak için:

http://www.milscint.com/tr/wp-content/uploads/2017/05/06_07_144-idef2017-GENELKURMAY-tr-2.pdf

1,596 toplam görüntüleme, 4 bugünkü görüntüleme