SAHA İstanbul, Sektörün Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

SAHA İstanbul, Sektörün Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor

8 Haziran 2018

MSI Dergisi’nin 159’uncu sayısında yayımlanan “SAHA İstanbul, Sektörün Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor” başlıklı özel haber, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

SAHA İstanbul’un kuruluşunun 3’üncü yıldönümü nedeniyle 17 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara, SAHA İstanbul Teknik Alt Komiteleri tarafından hazırlanan görüş ve önerileri içeren bir rapor da dağıtıldı. SAHA İstanbul üyelerinin ortak aklıyla hazırlanan raporda, özgün ve yerli ürünler geliştirme yolunda karşılaşılan çeşitli güçlüklerin her biri için öneriler yer aldı.

Rapor, tüm komitelerin ortak tespitlerini içeren “Genel Hususlar” başlığının yanı sıra her bir komiteye özel tespitleri de ayrı başlıklar altında içeriyor. Tüm bu tespitleri, her biri ayrı başlıklar altında olacak şekilde okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

Sektörün Geneli için Kapsayıcı Çözümler

Raporda, genel hususlar altında yer alan tespitler, şöyle sıralanıyor:

a.Hibe ve Destekler

 1. Hibe ve desteklerin genel çağrılarla değil, hangi yetenek, hangi altyapı üzerine geliştirilmek isteniyor ise o firmaya doğrudan desteğin verilmesi,
 2. Desteklerde bürokratik mevzuatın azaltılması ve uygulama kolaylıklarının getirilmesi,
 3. “Önce harca sonra paranı al” yöntemi nedeniyle küçük KOBİ’ler devlet desteklerinden faydalanamamaktadır. Devlet hibe destekleri için pre-finansman yönteminin geliştirilmesi, Kredi Garanti Fonu’nun ve ana yüklenici firmaların teminat taleplerinin makul düzeye indirilmesi,
 4. KDV nakit iadelerinin kolaylaştırılması,
 5. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinde, yerli makine ve komponentlere destek verilmesi, yabancı makine ve teçhizat desteklerinin, kapsam dışına alınması.

b. İnsan Kaynağı

 1. Ülkemizin orta ve uzun vadede hizmet ve üretim sektörü insan kaynağı ihtiyacının tespit edilerek uyumlandırılması,
 2. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının, meslek liselerinden başlamak suretiyle üniversite, yüksek lisans eğitim müfredatı, eğitim ortamı ve yöntemi açısından yeniden ele alınması, sanayi ile daha iç içe bir eğitim altyapısının kurulması, akademik çalışmaların sanayi ihtiyaçlarını da dikkate alarak tanzim edilmesi, özellikle temel bilimlerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dönük tedbir alınması, doğrudan üretim sahasında uygulamalı eğitimle teknisyen yetiştirilmesi.

c. Sanayi Arsa Fiyatları

 1. Sanayi arsalarının fiyatlarının çok yüksek olması, bina ve altyapı maliyetlerinin ciddi bir başlangıç sermayesi gerektirmesi, kiralama durumunda kira bedellerinin yüksek olması, bu hususun KOBİ boyutundaki firmaların gelişmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi olması,
 2. Sanayi arsalarının teşvik edilen sektörler için bedelsiz tahsis edilmesi; maksat dışı kullanımlarda, tahsisin iptalini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

d. EYDEP Süreci

 1. EYDEP Projesinin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olması nedeniyle bir an önce başlatılması, EYDEP kapsamında milli malzeme kütüphanesinin oluşturulması,

e. Milli ve Kritik Ürünlerin Tespiti, Üretimi ve Sertifikalandırma Desteği

 1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’mızın milli olarak üretilmesini öngördüğü kritik ürünlerin prototiplerinin geliştirilmesi ve bu ürünlerin sertifikasyonlarının alınması süreçlerinin desteklenmesi.

f. Milli Olarak Geliştirilen Ürünlere Talep Yaratılması

 1. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin, yurt içinde geliştirilmesi ya da geliştirilebilme altyapısına sahip olunması durumunda, yerli ürünün mutlaka ihtiyaç sahibi makamlar tarafından tercih edilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, kendi sistemlerimizin öncelikle kendi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kullanılıyor olmasının ve bu sayede yurt dışında pazar bulma imkânının sağlanması.

g. İş Mevzuatında İyileştirmeler Yapılması

 1. İş Mevzuatları hazırlanırken yalnızca işçi açısından değil, işveren ve işyerinin sürdürülebilirliği açısından da değerlendirilerek hazırlanması, mevcut mevzuatta bu maksatla işveren lehine iyileştirmelerin yapılması.

h. Savunma Sanayisinde Komponent ve
Alt Sistem Üretimine Ağırlık Verilmesi

 1. Alt sistem üretimleri için komponent ve parça üreticilerinin kümeler bünyesinde bir araya getirilerek, üretim gruplarının oluşturulmasının desteklenmesi ve talep yaratılması.

i. Savunma Sanayisi Sektöründe Faaliyet Gösteren Kümelerin Desteklenmesi

 1. Kümeler, yalnızca üye aidatları ile faaliyetlerini idame etmektedirler. Görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ilave finansı karşılamak üzere, devlet hibe desteği sağlanması (Sanayii Bakanlığı’nın verdiği %50 hibe desteğinden, somut bir ürüne dönük olan küçük kümeler faydalanabilmektedir.).

j. SSM’nin Firmalarla İletişiminin Kümeler Üzerinden Yürütülmesi

 1. SSM’nin, ürün tedariki ya da yetenek geliştirme konularında firmalarla iletişime kümeler vasıtasıyla geçmesi, yetenek sorgulamasının bu kanaldan yapılması, mükemmeliyet ağlarında ve milli teknoloji panellerinde kümelerin temsil edilmesi.

k. Tedarik, Ar-Ge ve Ür-Ge Program ve Projelerinin Tasarımı ve Sözleşme Maddeleri

 1. Ana yükleniciler ve kamu tarafında hazırlanan teknik şartnamelerde ve yeni geliştirilen ürünlerin tasarımında, yerli ve milli ürün ve imkânların dikkate alınması; teknik speklerde ürün ya da hammadde tanımlanırken genel tanımlamalar yapılmalı, yabancı standartlar kullanılmamalı, sözleşme isterlerinin ihtiyacı karşılayacak kadar tanımlanarak, yurt içinde üretim yoluna gidilmesi.

l. Sıklıkla Acil Alım Yönteminin Kullanılması

 1. Çok mecbur kalınmadıkça acil alım yönteminin kullanılmaması, hangi koşullarda acil alıma gidileceğinin oluşturulacak bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmesi.

m. Milli Ürün Geliştirilmesine Bürokratik Destek

 1. Bürokratları, milli ürün geliştirmeye teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması ve bu konuda, Bürokratlara Performans Değerlendirme Sistemi’nin getirilmesi.

n. Offset

 1. Offset’lerde, teknoloji kazanım yükümlülüğün, ağırlıkla KOBİ’lerin alt sistem ve komponent geliştirme yeteneklerini kazanmaları için kullanılması, sözleşmelerin maddeleri içerisinde anılan konunun yer alması.

o. Yurt Dışı Pazarlardan Daha Fazla Pay Almayı Sağlayacak Mekanizmaların Kurulması

 1. Yurt dışı pazarlarla temas kurulup, geliştirecek ve sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların kurulması, Ticaret Ataşelerinin ve Askeri Ataşelerin bu maksatla görevlendirilmesi, izlenmesi, performans değerlendirmesinin yapılması, bunun için gerekirse yerelde profesyonel destek alınması, başlangıçta yerli ürünlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde sübvanse edilmesi ve bunun bir devlet politikası olarak geliştirilmesi.

p. NATO, BM ve CERN Gibi Kurumlara Daha Fazla Mal Ve Hizmet Satışı

 1. Bu kurumların tedarik süreçlerinin iyi bilinmesinin sağlanması ve firmaların gereklerini yerine getirirken devlet organları eliyle kılavuzlanmaları ve desteklenmeleri.

r. Sanayimizin Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve Siber Saldırılardan Korunması

 1. Günümüzde üretim proseslerinin dijital teknoloji ile desteklenmesi ve yazılımın her türlü cihazın içinde olması nedeniyle gerek bilgi güvenliği riskleri gerekse siber saldırılara karşı korunması ihtiyacının devlet desteği ile karşılanması.

s. Savunma Sanayi Sektöründe Çalışan Firmaların Finansman Maliyetlerinin Düşürülmesi

 1. Savunma sanayinde proje yapan firmaların finans ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bankalardan almış oldukları kredilerin faizlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması.

t. Teknik Şartname Hazırlayan Bürokratların Yerli Sanayinin Envanter Bilgisine Sahip Olması

 1. EYDEP kapsamında oluşturulacak veri tabanının ve ürün kütüphanesinin teknik şartname hazırlayacak bürokratlara ve ana yüklenici firmalarının yetkililerine servis edilmesi.

u. Platform Üretimlerinde Yerlilik Oranı Şartı Konulması

 1. Sanayinin konulan yerlilik şartını karşılayacak düzeye gelebilmesi için gerekli desteklerin verilerek sabır gösterilmesi.

SAHA İstanbul’dan, Geleceğin Malzemeleri ile İlgili Öneriler

Kompozit, Teknik Tekstil ve Kimya Teknik Alt Komitesi tarafından tespit edilen konular ve her konuda yapılabileceklere dair öneriler, şöyle sıralanıyor:

 1. Makine ve Ekipmanlar Yan Sanayii: Kompozit ve teknik tekstil sektörünün ihtiyacı olan makine ve ekipmanlar konusunda, yan sanayinin ve özellikle komponent üretim yeteneğinin geliştirilmesi.
 2. Kalkınma Bakanlığının Başlattığı Karbon Elyaf Çalışması: Kalkınma Bakanlığının başlattığı karbon elyaf çalışmasına, savunma, havacılık ve uzay sektörleri özelinde destek sağlanması.
 3. Kimya Sektörünün Geliştirilerek Savunma Sanayii İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: Kimya sektörü firmalarının, belirlenecek özel alanlarda yetkinlik kazandırılarak savunma sanayinde ve havacılıkta yüksek teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayabilir hâle gelmesi ve bu alanlarda dışa bağımlılığın tamamen ortadan kaldırılması.
 4. Nano Teknoloji, Teknik Tekstil ve Giyilebilir Teknolojilerin Geliştirilerek Savunma Sanayii İhtiyaçlarına Cevap Verebilir Hâle Gelmesi: Üniversitelerimizin de desteğiyle nano teknolojinin geliştirilmesi, askeri maksatlarla kullanılabilir hâle gelmesi, havacılık ve uzay teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu teknik tekstilin geliştirilmesi ve giyilebilir teknolojilerle askeri yeteneklerimizin arttırılması için, bu alanda yapılan çalışmaların desteklenmesi, geleceğin teknolojilerine yatırım yapılması ve mühendislik yeteneği yüksek firmaların sayısının arttırılması.
 5. Kompozit Zırh Teknolojilerinin Geliştirilmesi: Gerek askerlerin korunması gerekse silah, araç ve gereçlerin üretiminde kullanılan çelik zırhların yerine daha hafif, ucuz ve üstün zırh yeteneklerine sahip kompozitlerin geliştirilmesinin desteklenmesi, bu alanda üniversite, sanayi iş birliği ile projeler geliştirilmesi.
 6. Platform Üretimlerinde Kompozit Malzemelere Daha Fazla Yer Verilmesi: Milli sanayimizin, Avrupa’ya göre göreceli olarak iyi durumda olduğu kompozit malzemelerin, platform üretiminde daha fazla değerlendirilmesi; özellikle geleceğin hava araçlarının vazgeçilmezi olacak kompozit teknolojisine, şimdiden ağırlık verilmesi.
 7. Kimya Sektöründe Kullanılan Hammaddelerin Yerli Üretiminin Yapılması: Kimyasal hammadde üretimi yapacak tesislerin kurulması ve Ar-Ge yeteneğinin ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin devlet tarafından desteklenmesi, kimya sektörü belli bir düzeye erişinceye kadar yerli ürün kabul oranının aşağı çekilmesi.

 

SAHA İstanbul, Yerli ve İhraç Edilebilir Makinalar için Önerilerini Yaptı

Metal ve Makina Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şöyle sıralandı:

 1. Makina ve Tezgâh Üretiminde Milli Yeteneklerin Geliştirilmesinin Desteklenmesi: Özellikle Endüstri 4.0’ın konuşulduğu günümüzde, milli makina ve tezgâhlara sahip olmamanın önemli riskleri dikkate alındığında, üretim proseslerinde kullanılan makina ve tezgâhların yerli olarak üretimini ve mevcut makina ve tezgâhların milli yeteneklerle yenilenmesini sağlayacak tedbirlerin alınması.
 2. Devlet Desteği ile Makina ve Teçhizat Alımı: Devlet desteği ile yürüyen projelerde tedarik edilecek makina ve teçhizatlar için yerli ürün şartı getirilmeli.
 3. Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi: Firmaların makina ve teçhizat stoklarının ve atıl kapasitelerinin belirlenerek ihtiyaç sahiplerine servis edilebilecek bir mekanizmanın oluşturulması; TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekleriyle makina alımlarında atıl kapasitelerin dikkate alınması.
 4. Makina İhracatında Eximbank Kredileri: Makina ihracatında, Eximbank kredilerinin daha etkin kullanılması maksadıyla, kredi kullanma prosedürlerinin kolaylaştırılması ve kredi kapsam ve limitlerinin arttırılması.

 

Elektromekanik ve Otomasyon Sistemlerinde Yerliliğin Önünü Açacak Öneriler, SAHA İstanbul’dan

Elektromekanik ve Otomasyon Sistemleri Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şunlar oldu:

 1. Yerli Ürünlerde Marka Değeri ve Dokümantasyon Oluşturma Desteği: Firmaların yeni tesis kurarken ya da üretim tesislerini yenilerken yerli ürün tercih etmeleri.
 2. Yerli Ürün Kullanımında Devlet Teşvikleri: Yerli firmaların üretim hatlarını kurarken tesiste kullanılacak makina, ekipman ve komponentlerin yerlilik durumuna göre devletten teşvik alabilmeleri.
 3. Yabancıların Katılacağı İhalelerde Yerli Ürün Kullanım Şartı: Savunma sanayisi ihalelerindeki offset uygulamalarında olduğu gibi, yabancı firmaların Türkiye’de yapılacak tesis ihalelerine girerken yerli ürün ve komponent kullanma şartı getirilmesi.

 

SAHA İstanbul, Mühendislik, Tasarım, Modelleme ve Analiz Alanındaki Sorunlar Eğildi

Mühendislik, Tasarım, Modelleme ve Analiz Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şöyle sıralandı:

 1. Tasarım ve Analizde Kullanılan Yazılımlar: Tasarım ve analizde kullanılan yazılımların yerli olarak geliştirilmesinin desteklenmesi; bu konuda üniversite, firma iş birliklerinin teşvik edilmesi.
 2. Tasarım ve Analiz Yazılımlarının Lisans ve Operatör Maliyetlerinin Yüksekliği: Teknoparklar bünyesinde, tasarım ve analiz merkezleri kurulması suretiyle ilgili yazılımların, lisans maliyetlerine katlanma gücü olmayan ya da bu yazılımlara sık ihtiyaç duymayan firmaların faydalanmasına sunulmasının desteklenmesi.
 3. Tasarımcı Personel Yetiştirilmesi: Tasarımcı yetiştirilmesi için lisans eğitimi yeterli olmayacağından, üniversitelerin yüksek lisans programlarıyla destek sağlaması.
 4. Projelerde Tasarım, Analiz ve Modelleme Süreçlerine Ağırlıkla Yer Verilmesi: Ürünün, geliştirilmeden önce, sanal ortamda modellenmesi ve her yönüyle analiz edilmesi; gerekli doğrulamaların bu çalışmalarla tamamlanıp prototip üretimine ondan sonra geçilmesi teşvik edilmek suretiyle kaynak ve zaman tasarrufu sağlanması.
 5. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmeti Veren Firmaların Desteklenmesi: Ülkemizin, en önemli eksiklerinden biri olan tasarım yeteneğimizin geliştirilmesi, özgün ürün üretebilme potansiyelimizi doğrudan etkileyen bir faktör olması nedeniyle bu alanda hizmet veren firmaların desteklenmesi ve sayılarının arttırılması.
 6. Tasarım ve Analizde Milli Standartların Geliştirilmesi: Özellikle analiz sonuçlarının herkes için aynı şeyi ifade edebilmesi, bilgi kirliliğine ve farklı hukuki sonuçlara sebep olmaması için, milli standartlarımızın geliştirilmesi, bu konuda TSE ve TÜBİTAK gibi kamu kurumlarına görev verilmesi.
 7. Mühendislik, Tasarım ve Analiz Hizmetlerinin İhraç Edilmesi: Mühendislik, tasarım ve analiz hizmeti veren firmaların uluslararası pazarlarda tanıtımının yapılmasının ve hizmet ihraç etmelerinin desteklenmesi.

 

SAHA İstanbul, Sektörün Sertifikasyon Konusunda Önünü Açmanın Yollarını Ortaya Koydu

Test ve Sertifikasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şunlar oldu:

 1. Yerli Firmaların AS9100 Kalifikasyon Belgesi Vermeye Yetkili Kılınması: TSE ve Türk Loydu gibi yerli kurum ve kuruluşların, havacılık için üretim kalifikasyon belgesi verebilir hâle gelmesi için, TÜRKAK tarafından gerekli çalışmaların yapılması.
 2. SHGM Sertifikasyon Koordinatörlüğü’nün Altyapısının İyileştirilmesi ve Kapasitesinin Arttırılması: SHGM’nin organizasyon yapısının EASA veya FAA benzeri bir yapıya kavuşturulması (2020 Brezilya-Kanada seviyesi, 2023 EASA seviyesi hedeflenebilir), insan kaynağı ve test altyapılarının hâlen yürütülen hava platformu projelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bu konuda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak şekilde geliştirilmesi, ilerleyen aşamada yurt dışına hizmet verilebilmesi.
 3. Sivil Havacılık Konusunda Hizmet Verecek Milli Sigorta Şirketi İhtiyacı: Uçak alım-satım, bakım, imalat ve üretim için gerekli sigorta işlemlerinin yerlileştirilmesi.
 4. Havacılık Test ve Sertifikasyon Yüksek Lisans Programı Açılması: Test ve sertifikasyon uzmanlarının yetiştirilmesi için, “İTÜ/ODTÜ/ANADOLU + SHGM + THY TEKNİK AR-GE + TUSAŞ + SAHA”nın bir araya gelerek Yüksek Lisans Programları açmaları; gerekirse yurt dışından kıdemli denetçi getirilmek suretiyle insan kaynağının yetiştirilmesi.
 5. Türkiye’de Üretilen Havacılık Sanayi Ürünlerinin Yurt Dışından Alımının Kısıtlanması: Türkiye’de havacılık sanayisi gelişimini desteklemek üzere, zaten kısıtlı olan yurt içi pazarın yerli üreticiye talep üretmesi, yabancı ürün girişinin kısıtlanarak platform üreticilerinin yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve bu konu ile ilgili kanuni düzenlemelerin yapılması.
 6. İnsansız Hava Araçlarının Sivil Hava Trafiğine Regülasyonu: Yakın zamanda, güncel hayatın bir parçası hâline gelecek olan İHA’larla ilgili dünyadaki gelişmelerden geri kalmamak için, İHA’ların sivil hava trafiği mevzuatına regülasyonu çalışmalarının, Avrupa ve ABD ile eşzamanlı ve uyumlu yürütülmesi.
 7. Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörlerinde İhtiyaç Duyulan Test ve Sertifikasyon Merkezleri: Test ve sertifikasyon ihtiyaçlarının belirlenip, mevcut laboratuvar altyapısı ile mukayese edilmek suretiyle ilave ihtiyaçların tespit edilmesi ve kurulacak bir merkezle bu ihtiyaçların yerel imkânlarla karşılanabilir hâle gelmesi.
 8. Teknolojik Ürünlerde Milli Standartların Geliştirilmesi: TÜBİTAK, TSE, SHGM ve TR TEST A.Ş. gibi kurum ve firmaların, kendi milli standartlarımızı oluşturacak ve uluslararası düzeyde akreditasyonunu sağlayacak çalışmalar yapması.
 9. Sertifika Veren Firmaların TÜRKAK Vasıtası ile Denetlenmesi: Yabancı sertifikasyon firmalarının Türkiye temsilciliklerinin denetim altına alınması, yerli firmalar aleyhine haksız rekabetin önlenmesi.

 

SAHA İstanbul, Elektronik ve Yazılım Sektöründe Yapıcı Rekabetin Peşinde

Elektronik Yazılım ve Simülasyon Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şöyle sıralandı:

 1. Özellikle Vakıf Firmaları ve Devlet Kaynaklı İhalelerde Yerli Firmalar Arasında Teklif Fiyatının Öncelikli Tercih Sebebi Olmaması: Teknolojik yetkinlik düzeyleri ve bilgi birikimleri yeterli olan firmaların projelerde yer almalarını sağlayabilmek, bu firmaları daha da geliştirerek uluslararası pazarlardan pay alabilen firmalar hâline getirmek için, altyapısı denk firmaların fiyat açısından yarıştırılması, yalnız başına fiyatın belirleyici olmaması, yerli firmaların yabancı firmalarla fiyat savaşına sokulmaması.
 2. Vakıf Firmalarının Milli Savunma Sanayisindeki Rolleri: Vakıf firmalarımızın mühendislik yeteneklerini, altyapılarını ve bilgi birikimlerini, herhangi bir sivil firmanın ilgilenebileceği boyutta işler için değerlendirmemeleri, üretim seviyesini entegratörlük düzeyinde tutmaları, sivil firmaların yapabilecekleri işlerin tamamını bu firmalara bırakmaları.
 3. Gömülü Yazılım Yeteneğinin Geliştirilmesi: Çok yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve hemen her türlü sistemin özünü oluşturan gömülü yazılımlar konusunda, daha fazla yetenek geliştirilmesinin devlet tarafından desteklenmesi.
 4. Tersine Beyin Göçü: Yazılım ve elektronik konusunda, yurt dışından yetkin mühendislerin ülkemizdeki sistemlerin geliştirilmesinde görev alabilmelerini sağlayacak altyapının oluşturulması.

 

SAHA İstanbul, Özel Malzemeler ve İleri Alaşımlar için Potansiyeli Hayata Geçirmek İstiyor

Özel Alaşımlar ve İleri Malzemeler Teknik Alt Komitesi’nin, alt sektörlerini ilgilendiren konuları ve her konuda yapılabileceklere dair önerileri şöyle oldu:

 1. Nitelikli Çelik Üretimi: Erdemir A.Ş. tarafından yapılacak yatırımın takibi ve hızlandırılması.
 2. 2000, 5000 ve 7000 Serisi Alüminyum Üretebilme Yeteneği Kazanılması: Tüm platformlarda, silah ve diğer sistemlerde kullanılan, özellikle 2XXX, 5XXX, 7XXX gibi alaşımların sıcak hadde yöntemi ile üretilmesi sağlanmalıdır. Bunun için, Seydişehir’de kurulu; ancak atıl vaziyette duran sıcak hadde tesisinin faaliyete geçmesi ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması; uygun değilse yeni tesis kurulumunu ile ilgili çalışmanın, talep eden firmalarla hızlıca sonuçlandırılması gereklidir.
 3. Titanyum Yeteneğinin Geliştirilmesi: Titanyum malzemede temel problemler, hammadde tedariki ve metal eldesinin sağlandığı, sıcak hadde tesisidir. Maden konusunda özel bir geliştirme projesi geliştirilmeli ve hammadde tedariki güvenceye alınmalıdır. Sıcak hadde konusunda çalışmak isteyen firmalar, özellikle iş bağlantıları ile desteklenmelidir.

782 toplam görüntüleme, 2 bugünkü görüntüleme