SAHA İstanbul, Sektörün Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor – MSI Dergisi: Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Güncel Referans Bilgi Kaynağı ve Yenilik Habercisi

SAHA İstanbul, Sektörün Sorunlarına Ortak Akılla Yaklaşıyor

22 Mart 2018

SAHA İstanbul’un kuruluşunun 3’üncü yıldönümü nedeniyle 17 Mart’ta gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara, SAHA İstanbul Teknik Alt Komiteleri tarafından hazırlanan görüş ve önerileri içeren bir rapor da dağıtıldı. SAHA İstanbul üyelerinin ortak aklıyla hazırlanan raporda, özgün ve yerli ürünler geliştirme yolunda karşılaşılan çeşitli güçlüklerin her biri için öneriler yer alıyor.

Rapor, tüm komitelerin ortak tespitlerini içeren “Genel Hususlar” başlığının yanı sıra her bir komiteye özel tespitleri de ayrı başlıklar altında içeriyor. Genel Hususlar başlığı altında yer alan güçlük konuları ve her biri ile ilgili öneriler, şöyle sıralanıyor:

 

Hibe ve Destekler

 1. Hibe ve desteklerin genel çağrılarla değil, hangi yetenek, hangi alt yapı üzerine geliştirilmek isteniyor ise o firmaya doğrudan desteğin verilmesi,
 2. Desteklerde bürokratik mevzuatın azaltılması ve uygulama kolaylıklarının getirilmesi,
 3. “Önce harca sonra paranı al” yöntemi nedeniyle küçük KOBİ’ler devlet desteklerinden faydalanamamaktadır. Devlet hibe destekleri için pre-finansman yönteminin geliştirilmesi, Kredi Garanti Fonu’nun ve ana yüklenici firmaların teminat taleplerinin makul düzeye indirilmesi,
 4. KDV nakit iadelerinin kolaylaştırılması,
 5. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinde yerli makine ve komponentlere destek verilmesi, yabancı makine ve teçhizat desteklerinin kapsam dışına alınması.

 

İnsan Kaynağı

 1. Ülkemizin orta ve uzun vadede hizmet ve üretim sektörü insan kaynağı ihtiyacının tespit edilerek uyumlandırılması,
 2. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının meslek liselerinden başlamak suretiyle üniversite, yüksek lisans eğitim müfredatı, eğitim ortamı ve yöntemi açısından yeniden ele alınması, sanayi ile daha iç içe bir eğitim alt yapısının kurulması, akademik çalışmaların sanayi ihtiyaçlarını da dikkate alarak tanzim edilmesi, özellikle temel bilimlerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dönük tedbir alınması, doğrudan üretim sahasında uygulamalı eğitimle teknisyen yetiştirilmesi.

 

Sanayi Arsa Fiyatları

 1. Sanayi arsalarının fiyatlarının çok yüksek olması, bina ve alt yapı maliyetlerinin ciddi bir başlangıç sermayesi gerektirmesi, kiralama durumunda kira bedellerinin yüksek olması, bu hususun KOBİ boyutundaki firmaların gelişmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi olması,
 2. Sanayi arsalarının teşvik edilen sektörler için bedelsiz tahsis edilmesi, maksat dışı kullanımlarda tahsisin iptalini sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

 

EYDEP Süreci

 1. EYDEP Projesinin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olması nedeniyle bir an önce başlatılması, EYDEP kapsamında milli malzeme kütüphanesinin oluşturulması,

 

Milli ve Kritik Ürünlerin Tespiti, Üretimi ve Sertifikalandırma Desteği

 1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’mızın milli olarak üretilmesini öngördüğü kritik ürünlerin prototiplerinin geliştirilmesi ve bu ürünlerin sertifikasyonlarının alınması süreçlerinin desteklenmesi.

 

Milli Olarak Geliştirilen Ürünlere Talep Yaratılması

 1. Yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde geliştirilmesi ya da geliştirilebilme alt yapısına sahip olunması durumunda, yerli ürünün mutlaka ihtiyaç sahibi makamlar tarafından tercih edilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, kendi sistemlerimizin öncelikle kendi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kullanılıyor olmasının ve bu sayede yurt dışında pazar bulma imkânının sağlanması.

 

İş Mevzuatında İyileştirmeler Yapılması

 1. İş Mevzuatları hazırlanırken yalnızca işçi açısından değil, işveren ve işyerinin sürdürülebilirliği açısından da değerlendirilerek hazırlanması, mevcut mevzuatta bu maksatla işveren lehine iyileştirmelerin yapılması.

 

Savunma Sanayisinde Komponent ve Alt Sistem Üretimine Ağırlık Verilmesi

 1. Alt sistem üretimleri için komponent ve parça üreticilerinin kümeler bünyesinde bir araya getirilerek, üretim gruplarının oluşturulmasının desteklenmesi ve talep yaratılması.

 

Savunma Sanayisi Sektöründe Faaliyet Gösteren Kümelerin Desteklenmesi

 1. Kümeler, yalnızca üye aidatları ile faaliyetlerini idame etmektedirler. Görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ilave finansı karşılamak üzere, devlet hibe desteği sağlanması (Sanayii Bakanlığı’nın verdiği %50 hibe desteğinden, somut bir ürüne dönük olan küçük kümeler faydalanabilmektedir.).

 

SSM’nin Firmalarla İletişiminin Kümeler Üzerinden Yürütülmesi

 1. SSM, ürün tedariki ya da yetenek geliştirme konularında firmalarla iletişime kümeler vasıtasıyla geçmesi, yetenek sorgulamasının bu kanaldan yapılması, mükemmeliyet ağlarında ve milli teknoloji panellerinde kümelerin temsil edilmesi.

 

Tedarik, Ar-Ge ve Ür-Ge Program ve Projelerinin Tasarımı ve Sözleşme Maddeleri

 1. Ana yükleniciler ve kamu tarafında hazırlanan teknik şartnamelerde ve yeni geliştirilen ürünlerin tasarımında yerli ve milli ürün ve imkânların dikkate alınması, teknik speklerde ürün ya da hammadde tanımlanırken genel tanımlamalar yapılmalı, yabancı standartlar kullanılmamalı, sözleşme isterlerinin ihtiyacı karşılayacak kadar tanımlanarak, yurt içinde üretim yoluna gidilmesi.

 

Sıklıkla Acil Alım Yönteminin Kullanılması

 1. Çok mecbur kalınmadıkça acil alım yönteminin kullanılmaması, hangi koşullarda acil alıma gidileceğinin oluşturulacak bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmesi.

 

Milli Ürün Geliştirilmesine Bürokratik Destek

 1. Bürokratları milli ürün geliştirmeye teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması ve bu konuda bürokratlara performans değerleme sisteminin getirilmesi.

 

Offset

 1. Offset’lerde teknoloji kazanım yükümlülüğün ağırlıkla KOBİ’lerin alt sistem ve komponent geliştirme yeteneklerini kazanmaları için kullanılması, sözleşmelerin maddeleri içerisinde anılan konunun yer alması.

 

Yurt Dışı Pazarlardan Daha Fazla Pay Almayı Sağlayacak Mekanizmaların Kurulması

 1. Yurt dışı pazarlarla temas kurulup, geliştirecek ve sürekliliğini sağlayacak mekanizmaların kurulması, ticaret ataşeleri ve askeri ataşelerin bu maksatla görevlendirilmesi, izlenmesi, performans değerlemesinin yapılması, bunun için gerekirse yerelde profesyonel destek alınması, başlangıçta yerli ürünlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde sübvanse edilmesi ve bunun bir devlet politikası olarak geliştirilmesi.

 

NATO, BM ve CERN Gibi Kurumlara Daha Fazla Mal Ve Hizmet Satışı

 1. Bu kurumların tedarik süreçlerinin iyi bilinmesinin sağlanması ve firmaların gereklerini yerine getirirken devlet organları eliyle kılavuzlanmaları ve desteklenmeleri.

 

Sanayimizin Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve Siber Saldırılardan Korunması

 1. Günümüzde üretim proseslerinin dijital teknoloji ile desteklenmesi ve yazılımın her türlü cihazın içinde olması nedeniyle gerek bilgi güvenliği riskleri gerekse siber saldırılara karşı korunması ihtiyacının devlet desteği ile karşılanması.

 

Savunma Sanayi Sektöründe Çalışan Firmaların Finansman Maliyetlerinin Düşürülmesi

 1. Savunma sanayinde proje yapan firmaların finans ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan almış oldukları kredilerin faizlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması.

 

Teknik Şartname Hazırlayan Bürokratların Yerli Sanayinin Envanter Bilgisine Sahip Olması

 1. EYDEP kapsamında oluşturulacak veri tabanının ve ürün kütüphanesinin teknik şartname hazırlayacak bürokratlara ve ana yüklenici firmalarının yetkililerine servis edilmesi.

 

Platform Üretimlerinde Yerlilik Oranı Şartı Konulması

 1. Sanayinin konulan yerlilik şartını karşılayacak düzeye gelebilmesi için gerekli desteklerin verilerek sabır gösterilmesi.

996 toplam görüntüleme, 1 bugünkü görüntüleme